સી.એમ. કાર્યાલય ગાંધીનગરમાં ગુજરાત રાજ્યના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રીની શુભેચ્છા મુલાકાત

સી.એમ. કાર્યાલય ગાંધીનગરમાં ગુજરાત રાજ્યના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રીની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી. આ અંગેની વધુ વિગત માટે અહીં ક્લીક કરો..